TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

XÁC ĐỊNH ADN MÃ VẠCH GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI UG24 (Eucalyptus urophylla x E. grandis) PHỤC VỤ GIÁM ĐỊNH GIỐNG CÂY

33 10 0
Bùi Thị Mai Hương1 , Bùi Thị Hoàng Yến2, Hà Văn Huân1, Nguyễn Thị Hồng Gấm1
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Trường Trung học Phổ thông Đồng Hòa - Hải Phòng
Số 3 - 2021 Trang: 12 - 22. Ngày nhận bài: 04/05/2021, Ngày quyết định đăng bài: 25/05/2021
Tóm tắt

Giống bạch đàn lai UG24 (Eucalyptus urophylla x E. grandis) là giống cây có giá trị kinh tế cao đã được công nhận giống theo quyết định 3893/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/9/2016. Tuy nhiên, đối với những người nông dân việc xác định giống chỉ bằng hình thái là hết sức khó khăn. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là sử dụng phương pháp mới Mã vạch ADN để xác định dòng Bạch đàn lai UG24. ADN tổng số được tách chiết từ các mẫu lá của UG24 và được sử dụng để nhân bản các đoạn gen matK, rbcL, trnH-psbA, ITS và ITS2 bằng kỹ thuật PCR. Các kết quả chỉ ra rằng các băng của sản phẩm PCR đúng với kích thước dự kiến như 687 bp, 449 bp, 336 bp, 564 bp, và 178 bp cho rbcL, matK, trnH-psbA, ITS, và ITS2, tương ứng. Các trình tự này sau đó được so sánh với các trình tự trên Ngân hàng gen Quốc tế (NCBI). Kết quả đã chỉ ra rằng giống Bạch đàn lai UG24 (E. urophylla x E. grandis) thuộc loài E. urophylla với các tỷ lệ tương đồng 100% của đoạn gen rbcL và matK, 98,76% của đoạn gen ITS, 98,31% của đoạn gen ITS2, 97,92% của đoạn gen trnH-psbA, và một cây là E. grandis với các tỷ lệ tương đồng 100% của đoạn gen rbcL, 99,55% của đoạn gen matK, 98,23% của đoạn gen ITS, 98,31% của đoạn gen ITS2, 87,43% của đoạn gen  trnH-psbA. Kết quả cũng cho thấy sử dụng chỉ thị trnH-psbA làm mã vạch ADN để giám định giống Bạch đàn lai UG24 ở Việt Nam là tốt nhất. 

Từ khóa: Bạch đàn lai UG24, giám định loài, mã vạch ADN, nhân bản gen.

Trích dẫn: Bùi Thị Mai Hương, Bùi Thị Hoàng Yến, Hà Văn Huân, Nguyễn Thị Hồng Gấm, 2021. XÁC ĐỊNH ADN MÃ VẠCH GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI UG24 (Eucalyptus urophylla x E. grandis) PHỤC VỤ GIÁM ĐỊNH GIỐNG CÂY. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 12-22.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất