TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH

23 6 0
Nguyễn Như Bằng1 , Nguyễn Bình Nam2, Nguyễn Thị Xuân Hương1
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc, Hoà Bình
Số 3 - 2021 Trang: 140 - 146. Ngày nhận bài: 10/05/2021, Ngày quyết định đăng bài: 31/05/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá thực trạng cung cấp tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đà Bắc; phân tích được những tác động của nguồn vốn tín dụng này đến công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội địa phương giai đoạn 2018-2020. Nghiên cứu cũng phân tích những hạn chế trong hoạt động tín dụng của NHCSXH huyện Đà Bắc dựa trên số liệu điều tra 130 khách hàng. Từ những phân tích, đánh giá, nghiên cứu đưa ra 3 nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng cho Ngân hàng trong thời gian tới: (1) Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc lồng ghép các chương trình cho vay khác để tăng lượng vốn vay; (2) Duy trì và cải tiến, nâng cao năng lực của tổ tiết kiện và vay vốn (TK&VV) trong việc xét đối tượng, giám sát đối tượng vay và sử dụng vốn từ NHCSXH; (3) Kết hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể trong hoạt động hướng dẫn, tư vấn sử dụng vốn vay hiệu quả cho hộ dân như các chương trình khởi nghiệp, tạo việc làm, tổ hợp tác…

Từ khóa: hiệu quả kinh tế - xã hội, huyện Đà Bắc, Ngân hàng Chính sách xã hội, tín dụng.

Trích dẫn: Nguyễn Như Bằng, Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Thị Xuân Hương, 2021. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 140-146.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất