TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

TỔNG QUAN SỬ DỤNG TƯ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM ĐỂ LẬP BẢN ĐỒ RỪNG NGẬP MẶN

66 17 0
Nguyễn Trọng Cương1 , Trần Quang Bảo 2, Phạm Văn Duẩn1, Phạm Ngọc Hải3, Nguyễn Hải Hòa1
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam
3 Viện Điều tra, Quy hoạch rừng
Số 3 - 2021 Trang: 65 - 76. Ngày nhận bài: 10/05/2021, Ngày quyết định đăng bài: 04/06/2021
Tóm tắt

Bài báo tổng hợp các kết quả nghiên cứu về ứng dụng viễn thám để thành lập bản đổ rừng ngập mặn trên thế giới theo hai chủ đề chính: các tư liệu ảnh và các phương pháp xử lý ảnh; chỉ số để xác định rừng ngập mặn. Kết quả cho thấy, các nghiên cứu về thành lập bản đồ rừng ngập mặn thông thường sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải trung bình, một số ít nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao hoặc sử dụng ảnh hàng không. Về phương pháp sử dụng, sự phát triển của kỹ thuật viễn thám dẫn đến sự phong phú của phương pháp phân loại, các nghiên cứu về rừng ngập mặn thường sử dụng phương pháp phân loại có giám sát, kỹ thuật áp dụng thường dùng là các chỉ số thực vật. Bằng cách khai thác các đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn và đặc điểm của tư liệu viễn thám, các công trình đã phát triển các chỉ số khác nhau để phân loại rừng ngập mặn ra khỏi các thảm thực vật khác. Có 8 chỉ số phát hiện rừng ngập mặn hữu hiệu được thống kê, các chỉ số đều có độ chính xác và lợi thế khác nhau so với chỉ số còn lại, việc sử dụng các chỉ số này cần căn cứ vào điều kiện rừng, quy mô cụ thể của từng khu vực, tư liêu ảnh hiện có và mục tiêu của bản đồ.

Từ khóa: chỉ số phát hiện rừng ngập mặn, lập bản đồ rừng ngập mặn, phân loại rừng ngập mặn, rừng ngập mặn, ứng dụng ảnh viễn thám.

Trích dẫn: Nguyễn Trọng Cương, Trần Quang Bảo , Phạm Văn Duẩn, Phạm Ngọc Hải, Nguyễn Hải Hòa, 2021. TỔNG QUAN SỬ DỤNG TƯ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM ĐỂ LẬP BẢN ĐỒ RỪNG NGẬP MẶN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 65-76.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất