TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ BÁNH ĐA NEM THỔ HÀ, XÃ VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

28 7 0
Phan Lê Na1 , Đặng Thu Huyền1, Dương Thị Hậu1, Trần Thị Bình2, Đào Thị Thùy Dương3
1 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
2 Trường Đại học Tân Trào
3 Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai
Số 3 - 2021 Trang: 86 - 94. Ngày nhận bài: 24/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 08/06/2021
Tóm tắt

Làng nghề đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời cũng là nguyên nhân làm gia tăng vấn đề ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các phương án bảo vệ môi trường tại làng nghề bánh đa nem Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Việc đánh giá thực trạng môi trường được thực hiện thông qua lấy mẫu và phân tích các mẫu môi trường không khí xung quanh, nước thải sản xuất, nước mặt, nước dưới đất và đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng môi trường không khí xung quanh và đất nằm trong giới hạn cho phép của QCVN, tuy nhiên có 02/19 thông số trong mẫu nước mặt, 09/23 thông số trong mẫu nước thải và 02/20 thông số trong mẫu nước dưới đất vượt quy chuẩn cho phép. Các biện pháp bảo vệ môi trường đang áp dụng tại làng nghề chưa thực sự có hiệu quả cao: nước thải sinh hoạt chỉ được xử lý sơ bộ qua bể phốt, nước thải sản xuất được lọc cặn rồi đổ thải ra ao hoặc sông Cầu, chất thải rắn được thu gom tương đối tuy nhiên trang thiết bị thu gom rác thải còn ít, thô sơ, vẫn còn mùi hôi thối tại các hộ chăn nuôi. Các giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề được đề xuất là đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000m3/ngày.đêm; bổ sung thêm trang thiết bị, phương tiện thu gom và vận chuyển rác thải; bố trí bảo hộ lao động, thiết bị chữa cháy cho các hộ sản xuất, bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ. 

Từ khóa: đánh giá, làng nghề Thổ Hà, phương án bảo vệ môi trường, thực trạng môi trường.

Trích dẫn: Phan Lê Na, Đặng Thu Huyền, Dương Thị Hậu, Trần Thị Bình, Đào Thị Thùy Dương, 2021. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ BÁNH ĐA NEM THỔ HÀ, XÃ VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 86-94.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất