TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TẦNG CÂY CAO CỦA CÁC QUẦN XÃ THỰC VẬT NGẬP MẶN TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

32 13 0
Trần Thị Mai Sen1 , Nguyễn Thị Kim Cúc2, Phạm Minh Toại1, Phạm Thị Quỳnh1, Phạm Thị Hạnh1, Trần Thị Yến1, Nguyễn Thị Thu Hằng1
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Đại học Thuỷ Lợi
Số 3 - 2021 Trang: 42 - 49. Ngày nhận bài: 18/05/2021, Ngày quyết định đăng bài: 08/06/2021
Tóm tắt

Rừng ngập mặn tại vườn Quốc gia Xuân Thủy mang tính đặc trưng cho khu vực miền Bắc Việt Nam với hệ thực vật tương đối đơn giản, có 06 quần xã thực vật ngập mặn (QXTVNM) tại khu vực. Trong nghiên cứu này, tiến hành đánh giá đặc điểm cấu trúc của 5 QXTVNM, theo đó quần xã phổ biến nhất tại khu vực là quần xã ưu thế Sú (Aegiceras corniculatum), Trang (Kandelia obovata). Các quần xã hầu hết chỉ có 1 - 2 loài cây ưu thế, cá biệt các quần xã ưu thế Trang, Bần chua (Sonneratia caseolaris), Mắm biển (Avicennia marina) chỉ có 1 loài ưu thế. Loài cây rừng chủ đạo trong các QXTVNM tại vườn Quốc gia Xuân Thủy là cây Sú, Trang. Những cây khác như Bần chua, Mắm biển, Đước vòi (Rhizophora stylosa) có xuất hiện nhưng với số lượng không đáng kể. Mật độ của tầng cây cao có sự khác nhau rõ rệt giữa các QXTVNM và các loài trong quần xã. Hai QXTVNM Mắm biển ưu thế và Trang ưu thế có mật độ thấp hơn hẳn so với các QXTVNM khác. Theo đặc điểm sinh học, Bần chua và Đước vòi là hai loài cây có đường kính, chiều cao bình quân lớn nhất trong khu vực, tiếp theo là loài Trang. Trong khi đó, Sú và Mắm biển là những loài có đường kính và chiều cao trung bình thấp nhất. 

Từ khóa: cấu trúc rừng, quần xã thực vật ngập mặn, tầng cây cao, vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Trích dẫn: Trần Thị Mai Sen, Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Minh Toại, Phạm Thị Quỳnh, Phạm Thị Hạnh, Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Hằng, 2021. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TẦNG CÂY CAO CỦA CÁC QUẦN XÃ THỰC VẬT NGẬP MẶN TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 42-49.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất