TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

CÔNG TÁC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2019

35 10 0
Nghiêm Thị Hoài1 , Khương Mạnh Hà1, Xuân Thị Thu Thảo2, Nguyễn Thị Oanh2, Trần Thị Bình3
1 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
3 Trường Đại học Tân Trào
Số 3 - 2021 Trang: 169 - 178. Ngày nhận bài: 25/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 26/05/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (QSHTSGLVĐ) tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giai đoạn  2015-2019, trên địa bàn huyện Việt Yên có tổng số 17.451 hồ sơ thực hiện giao dịch đảm bảo bằng QSDĐ và QSHTSGLVĐ, tập trung chủ yếu tại thị trấn và xã có khu công nghiệp. Loại tài sản được sử dụng trong các giao dịch bảo đảm chủ yếu là quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ở. Hoạt động giao dịch, bảo đảm của hộ gia đình tập trung vào các mục đích tiêu dùng, đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp. Trong đó tiêu dùng, đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tập trung tại khu vực thị trấn và các xã có khu công nghiệp; đầu tư cho sản xuất nông nghiệp chủ yếu diễn ra tại các xã nông nghiệp. Thông qua việc tổng hợp ý kiến các hộ gia đình, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ ngân hàng về thực trạng hoạt động giao dịch đảm bảo trên địa bàn huyện, các giải pháp được để xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao dịch bảo đảm gồm: cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện và công khai minh bạch hệ thống thông tin đất đai, tăng cường nguồn lực con người và cơ sở vật chất nhằm khắc phục các khó khăn đang tồn tại ở địa phương.

Từ khóa: Bắc Giang, giao dịch đảm bảo, quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất.

Trích dẫn: Nghiêm Thị Hoài, Khương Mạnh Hà, Xuân Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Bình, 2021. CÔNG TÁC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2019. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 169-178.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất