TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

BIẾN ĐỘNG LƯỢNG THỰC VẬT CHE PHỦ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN XÃ HỘI TẠI YÊN CHÂU, SƠN LA

34 9 0
Bùi Mạnh Hưng , Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thảo
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 3 - 2021 Trang: 31 - 40. Ngày nhận bài: 22/04/2021, Ngày quyết định đăng bài: 17/05/2021
Tóm tắt

Biến động lượng thực vật che phủ trên mặt đất là một trong các vấn đề rất được quan tâm giải quyết tại các tỉnh hiện nay. Nghiên cứu đã sử dụng ảnh Sentinel 2 tại các năm 2016 và 2021 trên địa bàn huyện Yên Châu, cùng với việc xây dựng tám nhân tố để kiểm tra mối quan hệ là độ cao, độ dốc, hướng phơi, khoảng cách tới đường giao thông, khoảng cách tới khu dân cư, nhiệt độ trung bình tháng, lượng mưa trung bình năm và loại đất. Kết quả tính toán chỉ số thực vật (NDVI) đã cho thấy rằng giá trị trung bình của chỉ số thực vật năm 2016 cũng cao hơn năm 2021 là 0,1. Nhìn chung, lượng thực vật có trên địa bàn huyện bị suy giảm. Tổng diện tích có chỉ số thực vật nhỏ hơn 0 giảm từ năm 2016 đến 2021 là khoảng 55,5 ha. Đồng thời, tổng diện tích khu vực có chỉ số thực vật ở mức độ thấp (NDVI từ 0 - 0,6) cũng có xu hướng tăng mạnh, từ khoảng 42 nghìn ha lên đến 69 nghìn ha. Ngược lại, diện tích các khu vực có chỉ số thực vật từ 0,6 - 0,9 lại có xu hướng giảm. Kết quả phân tích mối tương quan giữa NDVI với các nhân tố trên cho thấy rằng mức độ biến động chỉ số thực vật từ 2016 đến 2021 có quan hệ chặt nhất với yếu tố độ dốc và hướng phơi, sau đó đến độ cao, nhiệt độ trung bình và khoảng cách đến đường. Các nhân tố như lượng mưa bình quân tháng và loại đất thì gần như không có mối quan hệ nào.

Từ khóa: ảnh Sentinel 2, biến động, lượng thực vật, nhân tố tự nhiên, Yên Châu.

Trích dẫn: Bùi Mạnh Hưng , Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thảo, 2021. BIẾN ĐỘNG LƯỢNG THỰC VẬT CHE PHỦ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN XÃ HỘI TẠI YÊN CHÂU, SƠN LA. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 31-40.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất