TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐẾN ĐA DẠNG LOÀI CÂY GỖ TRONG RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI

80 23 0
Nguyễn Văn Quý1 , Nguyễn Văn Hợp1, Nguyễn Thanh Tuấn1, Trần Thanh Cường2
1 Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai
2 Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ
Số 3 - 2021 Trang: 95 - 105. Ngày nhận bài: 28/05/2021, Ngày quyết định đăng bài: 14/06/2021
Tóm tắt

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 60 ô tiêu chuẩn tạm thời (OTC) diện tích 500 m2 thuộc trạng thái rừng giàu và trung bình tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Trong OTC xác định tên loài, đường kính ngang ngực (DBH), chiều cao, đường kính tán và vị trí của tất cả các cây gỗ (DBH > 5 cm). Bài báo sử dụng 5 chỉ số cấu trúc không gian, chỉ số cạnh tranh Hegyi và 3 chỉ số đa dạng, xây dựng mô hình SEM để phân tích ảnh hưởng của cấu trúc không gian đến đa dạng loài cây gỗ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mô hình được xây dựng phản ánh dữ liệu nghiên cứu đảm bảo độ chính xác với mức ý nghĩa cao (P < 0,001). Bên cạnh đó, kết quả phân tích mô hình SEM cho thấy cấu trúc không gian của lâm phần và chỉ số cạnh tranh của cây rừng đều ảnh hưởng đến đa dạng loài cây gỗ. Trong đó, cấu trúc không gian theo mặt phẳng nằm ngang ảnh hưởng đến đa dạng loài cây gỗ nhiều hơn so với chiều thẳng đứng (hệ số tải nhân tố 0,436 > 0,233); chỉ số cạnh tranh của cây rừng ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng loài cây gỗ (hệ số tải nhân tố -0,386). Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung lý thuyết về mối quan hệ giữa cấu trúc rừng và đa dạng loài cây gỗ trong trạng thái rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và đề xuất các phương án quản lý rừng bền vững tại khu vực nghiên cứu.

Từ khóa: cấu trúc không gian, đa dạng loài cây gỗ, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, mô hình phương trình cấu trúc, rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Thanh Cường, 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐẾN ĐA DẠNG LOÀI CÂY GỖ TRONG RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 95-105.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất