TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM Ở RỪNG PHÒNG HỘ LÊ HỒNG PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN

21 6 0
Trần Ngọc Hải 1 , Hồ Thanh Tuyền2, Đặng Văn Hà1
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận
Số 5 - 2021 Trang: 88 - 93. Ngày nhận bài: 15/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 27/08/2021
Tóm tắt

Rừng phòng hộ Lê Hồng Phong, tỉnh Bình Thuận có diện tích 15,247  ha với hệ sinh thái chủ yếu là Kiểu rú kín lá cứng hơi khô nhiệt đới. Hệ thực vật ở đây khá đa dạng và phong phú với 572 loài thực vật bậc cao có mạch đã được ghi nhận. Kết quả nhiên cứu về các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm tại khu rừng phòng hộ đã ghi nhận 34 loài, chiếm 5,94% số loài. Trong 34 loài có 13 loài trong Danh mục Đỏ của IUCN (2021), 27 loài trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007, 8 loài thuộc Nghị định số 06/2019/NĐ-CP. Nhóm Rất nguy cấp (CR) có 1 loài trong Danh mục Đỏ IUCN (2021); nhóm Nguy cấp (EN) có 3 loài trong Danh mục Đỏ IUCN (2021), 8 loài trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); nhóm Sẽ nguy cấp (VU) có 3 loài trong Danh mục Đỏ IUCN (2021), 18 loài trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Các loài quý hiếm thường gặp ở sinh cảnh Rừng lùn trên cát và Ưu hợp cây họ Dầu trên cát; không phân bố ở sinh cảnh Đụn cát di động ven biển và sinh cảnh Ven hồ nước ngọt thuộc khu rừng phòng hộ Lê Hồng Phong. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu về thành phần loài và phân bố của các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm để làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn cho khu rừng phòng hộ.

Từ khóa: Lê Hồng Phong, rừng phòng hộ, thực vật nguy cấp, tỉnh Bình Thuận.

Trích dẫn: Trần Ngọc Hải , Hồ Thanh Tuyền, Đặng Văn Hà, 2021. THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM Ở RỪNG PHÒNG HỘ LÊ HỒNG PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 88-93.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất