TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN – TỪ GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH

4 0 0
Nguyễn Văn Sáng1 , Bùi Thị Minh Nguyệt2
1 UBND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 5 - 2021 Trang: 175 - 182. Ngày nhận bài: 07/08/2021, Ngày quyết định đăng bài: 27/09/2021
Tóm tắt

Lạng Sơn là địa tỉnh có 60% diện tích Hồi của Việt Nam. Hoa Hồi được coi là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh, có giá trị kinh tế cao, gắn với tập quán canh tác của người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Bài viết sử dụng số liệu, thông tin từ các báo cáo và kết quả nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020, nhằm tổng hợp và phân tích thực trạng sản xuất cây Hồi tại địa phương. Kết quả cho thấy, Lạng Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất cây Hồi như: Phù hợp với điều kiện tự nhiên, có tiềm năng mở rộng quy mô, có hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. Diện tích trồng Hồi hiện nay là 30.647 ha, phân bố tập trung nhiều ở 3 huyện: Văn Quang, Bình Gia và Văn Lãng, sản lượng 0,36 – 0,58 tấn/ha/năm. Lạng Sơn vẫn còn nhiều tiềm năng để mở rộng diện tích trồng. Hiện tại, hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu ở quy mô hộ gia đình, chưa hình thành chuỗi giá trị sản phẩm là những tồn tại trong phát triển sản xuất Hồi. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất một số giải pháp phát triển cây Hồi trong thời gian tới nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, hạn chế yếu kém và vượt qua thách thức.

Từ khóa: cây Hồi, Lạng Sơn, lợi thế so sánh, phát triển sản xuất, sản phẩm Hồi.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Sáng, Bùi Thị Minh Nguyệt, 2021. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN – TỪ GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 175-182.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất