TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI GẮN VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỊ TRẤN MĂNG ĐEN, HUYỆN KONPLONG, TỈNH KOM TUM

11 2 0
Đồng Thị Thanh1 , Nguyễn Xuân Thanh2, Trần Văn Hảo2, Ngô Văn Long3
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Trường Cao đẳng Công nghệ & Nông Lâm Nam Bộ
3 Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Gia Lai
Số 5 - 2021 Trang: 132 - 142. Ngày nhận bài: 20/05/2021, Ngày quyết định đăng bài: 08/07/2021
Tóm tắt

Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế cộng đồng là vấn đề cần được quan tâm. Bài báo này tập trung phân tích thực trạng, tiềm năng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kom Tum; từ đó là cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp. Nghiên cứu đã sử dụng bộ công cụ trong phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) để tiến hành khảo sát, phỏng vấn và thảo luận nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển du lịch sinh thái nhờ có vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu mát mẻ, tài nguyên rừng phong phú, cảnh quan tự nhiên đẹp, văn hóa cộng đồng đặc sắc. Tuy nhiên cộng đồng địa phương chưa tham gia nhiều và chưa tạo được nguồn sinh kế ổn định từ hoạt động du lịch. Nghiên cứu đã xác định được 8 yếu tố tác động đến du lịch sinh thái tại KonPlong, trong đó nhóm chỉ tiêu về nội lực đóng vai trò quan trọng hơn nhóm chỉ tiêu bổ trợ. Yếu tố “giá trị văn hóa – lịch sử” có tác động mạnh nhất đến sự phát triển của một điểm du lịch với trọng số 0,208 (chiếm 20,8%). Nghiên cứu đã đề xuất 5 giải pháp chính để phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, văn hóa và cải thiện sinh kế của cộng đồng tại khu vực nghiên cứu.

Từ khóa: bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái, huyện Kon Plong, sinh kế cộng đồng.

Trích dẫn: Đồng Thị Thanh, Nguyễn Xuân Thanh, Trần Văn Hảo, Ngô Văn Long, 2021. PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI GẮN VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỊ TRẤN MĂNG ĐEN, HUYỆN KONPLONG, TỈNH KOM TUM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 132-142.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất