TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT HÉO RỪNG TRỒNG CÁC LOÀI KEO Ở VIỆT NAM

3 1 0
Phạm Quang Thu, Nguyễn Minh Chí
Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Số 5 - 2021 Trang: 143 - 150. Ngày nhận bài: 27/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 05/10/2021
Tóm tắt

Diện tích rừng trồng keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm chiếm tỷ trọng rất lớn với khoảng hơn 2 triệu ha. Tuy nhiên, bệnh chết héo gây hại phổ biến và gây suy giảm năng suất rừng, thiệt hại về kinh tế. Việc nghiên cứu phòng chống tổng hợp bệnh chết héo đã được thực hiện. Mô hình trồng mới áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật phòng chống tổng hợp như xử lý đất, hạn chế gây tổn thương, tỉa đầu cành và biện pháp sinh học đã làm giảm tỷ lệ và mức độ bị bệnh chết héo so với đối chứng, hiệu quả đạt từ 80,2 - 87,2%. Các mô hình phòng chống tổng hợp trên rừng keo lai, Keo lá tràm và Keo tai tượng được áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật lâm sinh, sinh học và hóa học cũng đã làm giảm tỷ lệ và mức độ bị bệnh chết héo so với đối chứng, hiệu quả đều đạt trên 80%. Trữ lượng gỗ của các mô hình phòng chống tổng hợp bệnh chết héo keo lai, Keo lá tràm và Keo tai tượng đều vượt 30,1 - 36,6% so với đối chứng. Từ kết quả này cần triển khai các giải pháp quản lý tổng hợp bệnh chết héo trong trồng rừng keo để hạn chế thiệt hại.Diện tích rừng trồng keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm chiếm tỷ trọng rất lớn với khoảng hơn 2 triệu ha. Tuy nhiên, bệnh chết héo gây hại phổ biến và gây suy giảm năng suất rừng, thiệt hại về kinh tế. Việc nghiên cứu phòng chống tổng hợp bệnh chết héo đã được thực hiện. Mô hình trồng mới áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật phòng chống tổng hợp như xử lý đất, hạn chế gây tổn thương, tỉa đầu cành và biện pháp sinh học đã làm giảm tỷ lệ và mức độ bị bệnh chết héo so với đối chứng, hiệu quả đạt từ 80,2 - 87,2%. Các mô hình phòng chống tổng hợp trên rừng keo lai, Keo lá tràm và Keo tai tượng được áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật lâm sinh, sinh học và hóa học cũng đã làm giảm tỷ lệ và mức độ bị bệnh chết héo so với đối chứng, hiệu quả đều đạt trên 80%. Trữ lượng gỗ của các mô hình phòng chống tổng hợp bệnh chết héo keo lai, Keo lá tràm và Keo tai tượng đều vượt 30,1 - 36,6% so với đối chứng. Từ kết quả này cần triển khai các giải pháp quản lý tổng hợp bệnh chết héo trong trồng rừng keo để hạn chế thiệt hại.

Từ khóa: bệnh chết héo, Keo lá tràm, Keo lai, Keo tai tượng, phòng trừ, rừng trồng.

Trích dẫn: Phạm Quang Thu, Nguyễn Minh Chí, 2021. NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT HÉO RỪNG TRỒNG CÁC LOÀI KEO Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 143-150.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất