TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH DÒNG BẠCH ĐÀN H1 BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO

3 0 0
Dương Tiến Viện, Phạm Ngọc Quỳnh, Phan Thị Thu Hiền
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Số 5 - 2021 Trang: 31 - 38. Ngày nhận bài: 25/05/2021, Ngày quyết định đăng bài: 27/09/2021
Tóm tắt

Kỹ thuật nhân nhanh dòng Bạch đàn H1 đã được nghiên cứu thành công. Công thức khử trùng vào mẫu đối với dòng Bạch đàn H1 tốt nhất với dung dịch Javen 10% trong 15 phút và HgCl2 0,1% trong 10 phút cho tỷ lệ mẫu sống sót, không nhiễm nấm khuẩn là 46,4%. Khi hoàn thiện kỹ thuật cấy mẫu dòng Bạch đàn H1, sử dụng mẫu ở đốt 2 có tỷ lệ tạo mẫu sống cao nhất, đạt 45,73%. Môi trường MS có bổ sung 20 ml/l nước dừa (MS*) thích hợp nhất với việc nhân nhanh chồi dòng Bạch đàn H1, hệ số nhân chồi đạt cao nhất 1,51. Nhân nhanh dòng Bạch đàn H1 in vitro trên môi trường MS* có bổ sung BAP 1,5 mg/l và kinetin 1,0 mg/l hệ số nhân chồi là 3,2 - cao nhất so với tất cả các công thức. Môi trường tốt nhất để ra rễ trong điều kiện in vitro của dòng Bạch đàn H1 là MS* bổ sung NAA 1 mg/l, trên môi trường này, tỷ lệ ra rễ đạt cao nhất là 87,63%, rễ dài và khỏe, đủ điều kiện cho ra bầu đất. Quy trình nhân nhanh này có thể được cải biến và sử dụng cho các nghiên cứu nhân nhanh dòng Bạch đàn khác, phục vụ sản xuất cây trồng lâm nghiệp.

Từ khóa: Bạch đàn, dòng H1, nhân in vitro, nuôi cấy mô tế bào, quy trình.

Trích dẫn: Dương Tiến Viện, Phạm Ngọc Quỳnh, Phan Thị Thu Hiền, 2021. NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH DÒNG BẠCH ĐÀN H1 BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 31-38.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất