TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA QUẦN THỂ TRẮC (Dalbergia cochinchinensis Pierre) THUỘC KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH TẠI KHU VỰC TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI

13 5 0
Nguyễn Thị Hà1 , Nguyễn Văn Việt1, Nguyễn Văn Bường2, Phạm Văn Hường1, Lê Hồng Việt1, Nguyễn Minh Thành3
1 Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai
2 Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
3 Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng
Số 5 - 2021 Trang: 78 - 87. Ngày nhận bài: 05/08/2021, Ngày quyết định đăng bài: 27/09/2021
Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu về đặc điểm phân bố và tính đa dạng của quần thể Trắc (Dalbergia cochinchinensis) thuộc kiểu rừng kín thường xanh tại Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Sử dụng phương pháp điều tra OTC điển hình ở các trạng thái rừng khác nhau và kế thừa có chọn lọc số liệu, tài liệu thu thập được về vùng phân bố của loài Trắc tại khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu lập 5 ô tiêu chuẩn điển hình với diện tích 1.000 m2 (40 x 25 m) trên mỗi trạng thái rừng, tổng số ô được lập là 15 ô. Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng cây Trắc phân bố tập trung nhiều ở trạng thái rừng nghèo, kế tiếp là rừng trung bình và rừng giàu với mật độ tương ứng là 74 cây/ha, 30 cây/ha và 20 cây/ha. Chỉ số quan trọng (IVI) của các loài trong lâm phần là  0,45% - 25,98%, loài có IVI cao nhất là Thành ngạnh sau đó đến  Sến, Cám, Săng đen, Trắc… chỉ số Margalef tương đối ổn định, chỉ số tương đồng (J’) biến động từ 0,64 đến 0,95, trung bình là 0,9. Chỉ số Shannon – Wiener (H’) biến động từ 1,34 đến 3,08, trung bình là 2,5 với độ lệch chuẩn là 0,51. Chỉ số ưu thế Simpson thay đổi từ 0,14 đến 0,36; trung bình là 0,11. Chỉ số Caswell biến động trong khoảng – 1,25 đến +2,11. Nhìn chung, các chỉ số đa dạng sinh học D, J’ và H’ đạt giá trị thấp nhất ở trạng thái rừng nghèo, đạt giá trị cao ở trạng thái rừng trung bình và giàu.

Từ khóa: đa dạng sinh học, quần thể Trắc, rừng kín thường xanh, rừng phòng hộ Tân Phú.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Bường, Phạm Văn Hường, Lê Hồng Việt, Nguyễn Minh Thành, 2021. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA QUẦN THỂ TRẮC (Dalbergia cochinchinensis Pierre) THUỘC KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH TẠI KHU VỰC TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 78-87.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất