TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

DỰ ĐOÁN KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CHỦ YẾU GỖ KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) BẰNG CÔNG NGHỆ SÓNG ỨNG SUẤT

14 4 0
Dương Văn Đoàn, Vàng A Chua
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Số 5 - 2021 Trang: 151 - 156. Ngày nhận bài: 15/08/2021, Ngày quyết định đăng bài: 06/10/2021
Tóm tắt

Ứng dụng các công nghệ không phá hủy để dự đoán nhanh các tính chất gỗ đã được quan tâm trong những năm gần đây. Nghiên cứu này tiến hành kiểm tra khả năng dự đoán khối lượng riêng và các tính chất cơ học của gỗ Keo lá tràm 5 tuổi trồng tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam bằng công nghệ sóng ứng suất. Giá trị trung bình khối lượng riêng (AD), mô đun đàn hồi uốn tĩnh (MOE), và độ bền uốn tĩnh (MOR) lần lượt là 0,57 g/cm3, 7,39 GPa, và 84,30 MPa. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng vận tốc truyền sóng ứng suất (SWV) có tương quan nghịch với giá trị AD của gỗ Keo lá tràm. SWV có một tương quan thuận nhưng thấp với giá trị MOE (r = 0,32, P < 0,05) và không có tương quan có ý nghĩa thống kê với giá trị MOR. Do đó nếu chỉ sử dụng giá trị SWV sẽ là không hiệu quả khi dự đoán các tính chất cơ học gỗ Keo lá tràm. Mức độ chính xác đã tăng lên đáng kể khi kết hợp hai giá trị SWV và AD để dự đoán MOE với hệ số tương quan giữa mô đun đàn hồi uốn tĩnh động lực học (MOEd) và MOE là 0,87 (P < 0,001).

Từ khóa: Keo lá tràm, khối lượng riêng, MOE, MOR, sóng ứng suất.

Trích dẫn: Dương Văn Đoàn, Vàng A Chua, 2021. DỰ ĐOÁN KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CHỦ YẾU GỖ KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) BẰNG CÔNG NGHỆ SÓNG ỨNG SUẤT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 151-156.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất