TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐỀ XUẤT BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI SONG MÂY CÓ GIÁ TRỊ CAO Ở VIỆT NAM

8 3 0
Nguyễn Quốc Dựng1 , Trần Ngọc Hải 2, Andrew Henderson3, Nguyễn Thị Bích Phượng1
1 Viện Điều tra, Quy hoạch rừng
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
3 Viện Hệ thống Thực vật, Vườn Thực vật New York, Hoa Kỳ
Số 5 - 2021 Trang: 67 - 77. Ngày nhận bài: 06/08/2021, Ngày quyết định đăng bài: 15/09/2021
Tóm tắt

Bài báo này là kết quả hợp tác nghiên cứu của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng với Vườn thực vật New York từ năm 2006 đến nay và là kết quả của đề tài “Nghiên cứu thành phần và đề xuất các loài song mây có giá trị kinh tế cao cho bảo tồn và gây trồng theo vùng sinh thái”. Phương pháp chính: nghiên cứu tài liệu, mẫu tiêu bản; điều tra theo tuyến thực vật điển hình; sử dụng hướng dẫn của IUCN đánh giá mức độ nguy cấp; xây dựng tiêu chí đánh giá giá trị sử dụng. Kết quả đánh giá theo tiêu chí IUCN, Việt Nam có 19 loài song mây nguy cấp, bao gồm: 01 loài bị tuyệt chủng (EX) là Mây đá vôi Calamus clivorum; 02 loài tuyệt chủng ngoài tự nhiên (EW) là Mái Calamus tenuis và Mây tua Calamus thysanolepis; 01 loài rất nguy cấp (CR) là Mây lá liễu Calamus salicifolius; 12 loài nguy cấp (EN); và 03 loài sẽ nguy cấp (VU). Các loài này được đề xuất bảo tồn tại các khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Đã xác định 28 loài song mây (chiếm một nửa số loài) có giá trị kinh tế được sử dụng ở mức độ khác nhau. Một số loài có giá trị kinh tế cao, cung cấp nguyên liệu quan trọng cho sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ như: Song bột Calamus poilanei, Song cát Calamus viminalis, Song mật Calamus inermis, Song nước Calamus nuralievii, Mây nước Daemonorops applanata, Song nước Calamus nuralievii, Mây chỉ Calamus parvulus, Mây bạc Calamus cinereus và Mây sáp Calamus dioicus. Các loài song mây có giá trị kinh tế được đề xuất khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên và nghiên cứu gây trồng theo vùng sinh thái.

Từ khóa: bảo tồn, giá trị, phát triển, song mây.

Trích dẫn: Nguyễn Quốc Dựng, Trần Ngọc Hải , Andrew Henderson, Nguyễn Thị Bích Phượng, 2021. ĐỀ XUẤT BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI SONG MÂY CÓ GIÁ TRỊ CAO Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 67-77.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất