TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

14 29 0
Đỗ Thị Tám1 , Nguyễn Xuân Tính2, Nguyễn Thị Hồng Hạnh3, Nguyễn Bá Long4
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2 Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Bình Giang
3 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
4 Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 5 - 2021 Trang: 183 - 194. Ngày nhận bài: 15/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 15/09/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất (NSDĐ) tại huyện Bình Giang. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên để chọn 160 NSDĐ và 30 cán bộ công chức, viên chức. Sử dụng thang đo 5 mức của Likert để đánh giá việc thực hiện các quyền của NSDĐ. Kết quả cho thấy giai đoạn 2015 - 2019 tại huyện Bình Giang có 5.721 giao dịch chuyển nhượng, 3.038 giao dịch tặng cho; 11.112 giao dịch thế chấp, 409 giao dịch thừa kế và 38 giao dịch chuyển đổi QSDĐ, chủ yếu là đất ở. Mục đích của việc chuyển nhượng và thế chấp QSDĐ là đầu tư sản xuất kinh doanh và trả nợ. NSDĐ đánh giá thủ tục thực hiện và khả năng tiếp cận dịch vụ, khả năng thực hiện các quy định được đánh giá ở mức dễ. Thời gian hoàn thành các thủ tục được đánh giá ở mức nhanh. Việc thu phí, lệ phí được đánh giá ở mức tốt. Cán bộ đánh giá chất lượng hệ thống hồ sơ địa chính được đánh giá ở mức trung bình. Các văn bản hướng dẫn thực hiện QSDĐ được đánh giá ở mức đầy đủ. Sự hiểu biết pháp luật đất đai của người dân được đánh giá ở mức tốt. Các chỉ tiêu còn lại được đánh giá ở mức rất tốt. Để nâng cao hiệu quả thực hiện quyền của NSDĐ cần thực hiện các giải pháp sau: tăng cường tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật; hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Từ khóa: huyện Bình Giang, quản lý đất đai, quyền của người sử dụng đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Trích dẫn: Đỗ Thị Tám, Nguyễn Xuân Tính, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Bá Long, 2021. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 183-194.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất