TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CÂY MẮM TRẮNG (Avicennia alba) PHỤC VỤ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN

1 0 0
Vũ Văn Lương1 , Lê Văn Thăng2, Đường Văn Hiếu2
1 Trường Đại học Vinh
2 Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Số 5 - 2021 Trang: 112 - 120. Ngày nhận bài: 28/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 09/09/2021
Tóm tắt

Đánh giá thích nghi đất rừng ngập mặn tiềm năng cho các loài cây ngập mặn là bài toán phân tích và ra quyết định đa mục tiêu trong việc quy hoạch phát triển rừng ngập mặn ven biển. Trong nghiên cứu này, ứng dụng công nghệ GIS để đánh giá thích nghi sinh thái cho cây Mắm trắng (Avicennia alba) trên cơ sở 16 chỉ tiêu của 4 tiêu chí: (i) Loại đất ngập mặn, (ii) Thể nền và thành phần cơ giới, (iii) Độ sâu ngập triều, (iv) Hiện trạng đất ngập mặn và rừng ngập mặn. Khu vực nghiên cứu được chia thành 127 loại đơn vị đất đai (ĐVĐĐ) được đánh giá cho cây Mắm trắng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra: mức rất thích nghi gồm: 70 ĐVĐĐ (221,8 ha; chiếm 31,0%), thích nghi trung bình gồm: 27 ĐVĐĐ (116,4 ha; 16,3%), có 30 ĐVĐĐ không thích nghi (377,6 ha; 52,7%), 0 ĐVĐĐ thuộc mức ít thích nghi đối với sinh trưởng phát triển cây Mắm trắng. Kết này nhằm cung cấp những thông tin về nhu cầu sinh thái của cây Mắm trắng; diện tích phân theo các cấp thích nghi theo đơn vị hành chính các xã, huyện và toàn tỉnh Nghệ An và là cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An.

Từ khóa: Mắm trắng, Nghệ An, rừng ngập mặn, thích nghi sinh thái.

Trích dẫn: Vũ Văn Lương, Lê Văn Thăng, Đường Văn Hiếu, 2021. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CÂY MẮM TRẮNG (Avicennia alba) PHỤC VỤ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 112-120.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất