TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

HIỆU QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

5 2 0
Khương Mạnh Hà1 , Xuân Thị Thu Thảo2
1 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 5 - 2021 Trang: 157 - 165. Ngày nhận bài: 24/08/2021, Ngày quyết định đăng bài: 07/10/2021
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu cho thấy, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là 4762,01 ha, chiếm 49,13% tổng diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện. Các kiểu sử dụng đất chính hiện tại của huyện chưa phong phú, thiếu sự đa dạng (có 3 loại hình sử dụng đất với 6 kiểu sử dụng đất ở tiểu vùng 1 và 5 kiểu sử dụng đất ở tiểu vùng 2), địa phương chưa khai thác hết tiềm năng hiện có của huyện về vị trí địa lý, đất đai, lao động và thị trường. Về cơ bản hiệu quả tổng hợp của các loại hình sử dụng đất của huyện (LUT) đạt mức từ trung bình đến cao, riêng LUT chuyên lúa cho hiệu quả tổng hợp đạt mức thấp ở cả hai tiểu vùng. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện trong những năm tới là chuyển đổi một phần diện tích LUT chuyên lúa và lúa màu kém hiệu quả sang đất LUT chuyên màu ở những vùng có điều kiện phù hợp, đồng thời thực hiện các biện pháp luân canh, đa dạng các loại cây trồng theo hướng sản nông nghiệp hàng hóa. Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Phong cần phải thực hiện các nhóm giải pháp đồng bộ: giải pháp sử dụng đất gắn với quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giải pháp hỗ trợ vốn đầu tư cho nông hộ, giải pháp về thị trường tiêu thụ nông sản, áp dụng khoa học công nghệ với bảo vệ môi trường sinh thái trong sản xuất nông nghiệp.

Từ khóa: đất sản xuất nông nghiệp, định hướng sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất, sử dụng đất.

Trích dẫn: Khương Mạnh Hà, Xuân Thị Thu Thảo, 2021. HIỆU QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 157-165.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất