TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ BẢO TỒN CÁC LOÀI KHỈ THUỘC GIỐNG MACACA TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG

6 1 0
Đồng Thanh Hải1 , Lê Đình Phương2, Khổng Trọng Quang1
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
Số 5 - 2021 Trang: 94 - 103. Ngày nhận bài: 13/09/2021, Ngày quyết định đăng bài: 25/10/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định tình trạng và bảo tồn các loài Khỉ thuộc giống Macaca tại Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý đưa ra các giải pháp quản lý thích ứng các loài khỉ và sinh cảnh của chúng, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Phương pháp phỏng vấn và phương pháp điều tra theo tuyến được sử dụng để thu thập số liệu. Kết quả đã ghi nhận sự có mặt của 03 loài: Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), Khỉ vàng (Macaca mulatta), Khỉ mốc (Macaca assamensis) và 1 loài ghi nhận qua báo cáo trước đây, loài Khỉ đuôi lợn (Macaca leonine). Kích thước quần thể gồm 4 đàn với 31 cá thể, tần suất ghi nhận của Khỉ mặt đỏ là 0,33 cá thể/tuyến, Khỉ vàng là 0,33 cá thể/tuyến, Khỉ mốc là 0,37 cá thể/tuyến. Săn, bẫy bắt động vật hoang dã, khai thác lâm sản ngoài gỗ, khai thác gỗ, củi, chăn thả gia súc là các mối đe dọa chính đến các loài Khỉ. Sáu giải pháp bảo tồn chính là bảo vệ, nâng cao chất lượng sinh cảnh; tăng cường hoạt động thực thi pháp luật; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; cải thiện cơ chế chính sách và thu hút vốn đầu tư; tăng cường các hoạt động cứu hộ; phát triển sinh kế cộng đồng.

Từ khóa: bảo tồn, đa dạng loài, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Macaca.

Trích dẫn: Đồng Thanh Hải, Lê Đình Phương, Khổng Trọng Quang, 2021. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ BẢO TỒN CÁC LOÀI KHỈ THUỘC GIỐNG MACACA TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 94-103.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất