TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

CẤU TRÚC QUẢN LÝ VÀ THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

6 3 0
Ngô Văn Hồng1 , Đỗ Anh Tuân2, Bùi Thế Đồi2
1 Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng Cao
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 5 - 2021 Trang: 104 - 111. Ngày nhận bài: 20/09/2021, Ngày quyết định đăng bài: 02/11/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc quản lý và thể chế địa phương đến hiệu quả quản lý rừng cộng đồng khu vực Bắc Trung Bộ. Nghiên cứu được thực hiện tại 6 mô hình rừng cộng đồng thuộc ba tỉnh trong khu vực thông qua việc điều tra trực tiếp, khảo sát hiện trường và phỏng vấn các bên liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy có hai kiểu cấu trúc quản lý ở khu vực nghiên cứu (toàn cộng đồng và nhóm hộ) và các quy định (thể chế) quản lý rừng địa phương được xây dựng dựa vào quy định của nhà nước và các thể chế truyền thống của các cộng đồng. Hiệu quả quản lý rừng phụ thuộc chặt chẽ vào việc xây dựng và mức độ thực thi quy chế quản lý rừng, cũng như cơ cấu tổ chức quản lý bảo vệ rừng. Vì vậy, thiết lập các cấu trúc quản lý và thể chế quản lý rừng cộng đồng trên thực tiễn không có khuôn mẫu cụ thể, mà cần phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, tài nguyên rừng và lịch sử truyền thống quản lý tài ngyên rừng của mỗi cộng đồng.Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc quản lý và thể chế địa phương đến hiệu quả quản lý rừng cộng đồng khu vực Bắc Trung Bộ. Nghiên cứu được thực hiện tại 6 mô hình rừng cộng đồng thuộc ba tỉnh trong khu vực thông qua việc điều tra trực tiếp, khảo sát hiện trường và phỏng vấn các bên liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy có hai kiểu cấu trúc quản lý ở khu vực nghiên cứu (toàn cộng đồng và nhóm hộ) và các quy định (thể chế) quản lý rừng địa phương được xây dựng dựa vào quy định của nhà nước và các thể chế truyền thống của các cộng đồng. Hiệu quả quản lý rừng phụ thuộc chặt chẽ vào việc xây dựng và mức độ thực thi quy chế quản lý rừng, cũng như cơ cấu tổ chức quản lý bảo vệ rừng. Vì vậy, thiết lập các cấu trúc quản lý và thể chế quản lý rừng cộng đồng trên thực tiễn không có khuôn mẫu cụ thể, mà cần phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, tài nguyên rừng và lịch sử truyền thống quản lý tài ngyên rừng của mỗi cộng đồng.

Từ khóa: Bắc Trung Bộ, cấu trúc quản lý, hiệu quả, rừng cộng đồng, thể chế địa phương.

Trích dẫn: Ngô Văn Hồng, Đỗ Anh Tuân, Bùi Thế Đồi, 2021. CẤU TRÚC QUẢN LÝ VÀ THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 104-111.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất