TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

THÀNH PHẦN LOÀI NẤM TRONG GỖ TRẦM HƯƠNG (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) TẠI HUYỆN HƯƠNG KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH

8 2 0
Nguyễn Thành Tuấn, Bùi Mai Hương, Nguyễn Thị Mai Lương, Trần Tuấn Kha, Nguyễn Thị Thơ
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 4 - 2021 Trang: 150 - 157. Ngày nhận bài: 16/04/2021, Ngày quyết định đăng bài: 12/07/2021
Tóm tắt

Trong những năm qua đã có nhiều nghiên cứu tập trung tìm hiểu về vai trò của vi sinh vật trong quá trình tạo trầm hương trên một số loài thực vật thuộc chi Dó trầm (Aquilaria). Dựa trên giả thuyết về mối liên hệ giữa vi sinh vật nội cộng sinh trong cây và sự hình thành trầm hương, chúng tôi đã phân lập và mô tả đặc điểm sinh học của các chủng nấm cộng sinh từ gỗ cây Dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) thu tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Bằng phương pháp phân tích, mô tả đặc điểm hình thái, đã xác định được 5 chủng nấm trong gỗ trầm hương nghiên cứu, đó là: nấm Bào tử lông roi (Pestalotiopsis sp.) thuộc họ nấm Đĩa đen (Melanconidaceae); nấm Bào tử lưỡi liềm (Fusarium sp.) thuộc họ nấm Bào tử đệm (Tuberculariaceae); nấm Mốc (Mucor sp.) thuộc họ nấm mốc (Mucoraceae); nấm Mốc xanh (Penicillium sp.) thuộc họ nấm Bào sợi (Hyphomycetaceae) và nấm Mốc khúc (Apergillus sp.) thuộc họ nấm Bào tử sẫm (Moniliaceae). Kết quả nghiên cứu đã góp phần làm rõ sự đa dạng của quần xã vi sinh vật cộng sinh với cây Dó bầu, cũng như cung cấp thêm dữ liệu về đặc điểm sinh học và hé lộ vai trò của vi sinh vật này trong sự tạo trầm, qua đó làm cơ sở khoa học tạo trầm hương trên rừng trồng cây Dó bầu bằng chế phẩm sinh học, đồng thời đóng góp nhất định cho vấn đề bảo tồn cây gỗ quý này tại Việt Nam.

Từ khóa: Dó bầu, loài nấm, thành phần, trầm hương.

Trích dẫn: Nguyễn Thành Tuấn, Bùi Mai Hương, Nguyễn Thị Mai Lương, Trần Tuấn Kha, Nguyễn Thị Thơ, 2021. THÀNH PHẦN LOÀI NẤM TRONG GỖ TRẦM HƯƠNG (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) TẠI HUYỆN HƯƠNG KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 150-157.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất