TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TÁI SINH HIỆU QUẢ GIỐNG MÍA KK3 THÔNG QUA CALLUS PHÁT SINH TỪ CUỘN LÁ NON

2 0 0
Phan Thị Thu Hiền1 , Phạm Bá Hải1, Bùi Thị Thuỷ1, Phạm Ngọc Quỳnh1, Phạm Bích Ngọc2
1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
2 Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số 4 - 2021 Trang: 11 - 20. Ngày nhận bài: 18/05/2021, Ngày quyết định đăng bài: 04/06/2021
Tóm tắt

Quy trình tái sinh hiệu quả giống mía KK3 đã được nghiên cứu thành công. Môi trường tạo mô sẹo tốt nhất cho giống mía KK3 là MS có bổ sung 4 mg/l 2,4-D, trên môi trường này, giống mía KK3 cho thấy tỷ lệ tạo mô sẹo cao nhất tỷ lệ mô sẹo đạt 94,78%. Môi trường MS có bổ sung 0,9 mg/L 2,4-D là môi trường tối ưu để mô sẹo của giống mía KK3 hình thành phôi soma. Trên môi trường này, giống mía KK3 cho tỷ lệ hình thành phôi soma cao nhất, đạt 82,39%. Môi trường thích hợp cho tỷ lệ tái sinh cao là MS có bổ sung 1,5 mg/L BAP và 0,5 mg/L kinetin với tỷ lệ 92,56%. Trên môi trường này, số chồi tạo thành/0,5 g cụm phôi là 40,24 chồi. Môi trường ra rễ tối ưu đối với giống mía KK3 là MS có bổ sung 3 mg/L α - NAA. Trên môi trường này, tỷ lệ ra rễ đạt 92,48%, số rễ/chồi là 8,01 rễ. Quy trình này có thể được áp dụng trong sử dụng cho các nghiên cứu cần thiết có quy trình tái sinh giống mía KK3.

Từ khóa: Callus, cuộn lá non, KK3, tái sinh

Trích dẫn: Phan Thị Thu Hiền, Phạm Bá Hải, Bùi Thị Thuỷ, Phạm Ngọc Quỳnh, Phạm Bích Ngọc, 2021. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TÁI SINH HIỆU QUẢ GIỐNG MÍA KK3 THÔNG QUA CALLUS PHÁT SINH TỪ CUỘN LÁ NON. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 11-20.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất