TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ

6 4 0
Lê Thị Ngân1 , Đồng Thanh Hải2, Bùi Thế Đồi2
1 Ban Tuyên giáo Trung ương
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 4 - 2021 Trang: 96 - 106. Ngày nhận bài: 28/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 13/08/2021
Tóm tắt

Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà thuộc huyện Cát Hải, tỉnh Hải Phòng là địa điểm hấp dẫn thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan (DLST). Cộng đồng địa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển DLST tại đây. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thái độ và nhận thức của của cộng đồng đến DLST và bảo tồn đa dạng sinh học tại VQG Cát Bà, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp phát triển DLST dựa trên cộng đồng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại VQG Cát Bà. Phương pháp điều tra xã hội học được sử dụng để thu thập các kết quả liên quan đến nội dung nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu xác định đa số người dân (68,6%) tham gia vào các hoạt động DLST ở đây mới ở mức thụ động. Phần lớn người dân địa phương (98%) đã nhận thức rõ những lợi ích về kinh tế và môi trường mà hoạt động DLST đem lại cho hộ gia đình cũng như địa phương. Đa số người dân (94,3%) có thái độ tích cực đối với phát triển DLST và bảo tồn đa dạng sinh học. Nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương vào DLST, bao gồm hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao nhận thức cho cộng động và xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia nhằm thu hút sự tham gia chủ động của cộng đồng địa phương vào hoạt động DLST.

Từ khóa: du lịch sinh thái, nhận thức, thái độ, Vườn Quốc gia Cát Bà.

Trích dẫn: Lê Thị Ngân, Đồng Thanh Hải, Bùi Thế Đồi, 2021. NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 96-106.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất