TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP TỚI CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

4 2 0
Trần Thị Đăng Thúy, Bùi Văn Năng, Ngô Hoàng Trung Hiếu
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 4 - 2021 Trang: 139 - 149. Ngày nhận bài: 15/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 12/08/2021
Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về sự tác động đến môi trường của các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Sơn. Nghiên cứu tính chất đất ở các kiểu rừng trồng khác nhau (re, bồ đề, keo, mỡ) đều có hàm lượng nitơ, photpho, mùn nghèo hơn so với đất rừng tự nhiên và đất nương rẫy. Đất đều có tính chất rất chua đến chua nhẹ. Nghiên cứu tính toán lượng chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất có tác động tới chất lượng đất và nước ở khu vực khoảng 130 - 162 tấn chất thải rắn/tổng diện tích rừng trồng, chất thải rắn chăn nuôi khoảng 36.952,6 tấn/năm và nước thải chăn nuôi khoảng 20.410,8 - 41.734,1 m3/năm, lượng bao bì thải ra khoảng 0,16 - 0,22 tấn/năm. Kết quả đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt cho thấy các thông số COD, Amoni và TSS vượt quy chuẩn QCVN 08:2015/BTNMT. Chất lượng nước ngầm tại khu vực chưa bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp khi so sánh với quy chuẩn QCVN 09:2015/BTNMT. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp quản lý các hoạt động phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và xử lý các vấn đề môi trường phát sinh nhằm nâng cao chất lượng môi trường cho khu vực.

Từ khóa: chăn nuôi, chất lượng nước mặt, chất lượng nước ngầm, rừng trồng, tính chất đất.

Trích dẫn: Trần Thị Đăng Thúy, Bùi Văn Năng, Ngô Hoàng Trung Hiếu, 2021. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP TỚI CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 139-149.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất