TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, THẢM THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT TẠI NÚI KHE PẶU, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG

8 0 0
Trần Thị Bình1 , Xuân Thị Thu Thảo2, Phạm Thị Trang3, Nguyễn Hoàng Hải4, Đào Thị Thùy Dương5
1 Trường Đại học Tân Trào
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
3 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
4 Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang
5 Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai
Số 4 - 2021 Trang: 158 - 167. Ngày nhận bài: 21/06/2021, Ngày quyết định đăng bài: 19/07/2021
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu đặc điểm địa chất, thảm thực vật và động vật núi Khe Pặu thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang chỉ ra rằng: Tầng địa chất khá đơn giản với các đá trầm tích carbonat và trầm tích lục nguyên bị biến chất của Hệ tầng Pia Phương giới Paleozoi (D1pp) (gồm Phân hệ tầng dưới và Phân hệ tầng trên) và giới Kainozol gồm hệ tứ không phân chia (Q). Có 289 loài, phân loài và thứ, thuộc 237 chi, 95 họ của 4 ngành thực vật; có 7 loài ếch nhái và 6 loài bò sát, 94 loài chim thuộc 11 bộ. Đối với loài thú: có 39 loài thú, thuộc 20 họ, 7 bộ. Bộ Ăn thịt Carnivora có 6 loài, bộ còn lại gồm bộ Móng guốc ngón chẵn Artiodactyla, bộ Chuột voi Erinaceomorpha và bộ Nhiều răng Scandenta (1 loài). Thủy sinh vật tại núi Khe Pặu gồm 4 loại. Kết quả phân tích mẫu thực vật nổi có 33 loài thuộc 4 ngành tảo. Ngoài ra, động vật nổi có 18 loài, động vật đáy có 16 taxon. Đây chính là tiềm năng và tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Lâm Bình xây dựng khu bảo tồn các loài động thực vật hiện đang sinh sống trong khu vực.

Từ khóa: địa chất, Núi Khe Pặu, thảm động vật, thảm thực vật.

Trích dẫn: Trần Thị Bình, Xuân Thị Thu Thảo, Phạm Thị Trang, Nguyễn Hoàng Hải, Đào Thị Thùy Dương, 2021. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, THẢM THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT TẠI NÚI KHE PẶU, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 158-167.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất