TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

THỰC TRẠNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH

9 2 0
Đinh Công Sứ1 , Nguyễn Văn Hợp2, Trần Thị Tuyết2, Bùi Thế Đồi2
1 UBNN tỉnh Hoà Bình
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 2 - 2021 Trang: 161 - 170. Ngày nhận bài: 20/04/2021, Ngày quyết định đăng bài: 15/05/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá thực trạng tiếp cận các dịch vụ sản xuất nông nghiệp của các hộ dân trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình từ đó đưa ra một số kiến nghị để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sản xuất nông nghiệp của các hộ dân. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tổng kết kinh tế-xã hội của huyện cùng 120 phiếu khảo sát hộ dân và 20 phiếu khảo sát cán bộ liên quan đến cung cấp dịch vụ sản xuất trong nông nghiệp. Thông qua kết quả phân tích thực trạng khả năng tiếp cận dịch vụ của các hộ dân nhóm tác giả nhận thấy rằng có 100% số hộ điều tra được tiếp cận dịch vụ khuyến nông và dịch vụ thủy lợi. Tuy nhiên, đối với dịch vụ các yếu tố sản xuất chỉ có 87,5% số hộ được tiếp cận trong khi đó dịch vụ tín dụng chính thống tỷ lệ số hộ được tiếp cận là 65,63%. Bên cạnh đó, các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận dịch vụ sản xuất nông nghiệp của các hộ dân đó là yếu tố thuộc về chủ hộ, năng lực cán bộ, cơ sở vật chất, mức độ đầu tư cũng như các cơ chế chính sách. Từ kết quả nghiên cứu một số gợi ý đã được đưa ra để giúp huyện Tân Lạc có được định hướng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sản xuất nông nông nghiệp của các hộ dân trong thời gian tới.

Từ khóa: dịch vụ sản xuất nông nghiệp, hộ dân, huyện Tân Lạc, tiếp cận dịch vụ, tỉnh Hòa Bình.

Trích dẫn: Đinh Công Sứ, Nguyễn Văn Hợp, Trần Thị Tuyết, Bùi Thế Đồi, 2021. THỰC TRẠNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 161-170.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất