TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC KHÁNH

4 0 0
Nguyễn Thùy Dung
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 2 - 2021 Trang: 133 - 142. Ngày nhận bài: 08/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 26/03/2021
Tóm tắt

Quản trị bán hàng đóng vai trò quan trọng trong công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Bán hàng là khâu nối rất cần thiết trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, giúp các doanh nghiệp tái sản xuất trong kinh doanh. Trong nghiên cứu này để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị bán hàng tại công ty TNHH một thành viên Quốc Khánh, tác giả đã tiến hành khảo sát 178 khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) đã chỉ ra được 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đáng kể tới công tác quản trị bán hàng tại công ty, bao gồm: (1) Năng lực của đội ngũ bán hàng; (2) Chính sách phân phối; (3) Chính sách xúc tiến; (4) Chất lượng sản phẩm. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị bán hàng tại công ty TNHH một thành viên Quốc Khánh, đó là: nâng cao năng lực của đội ngũ bán hàng; nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng chính sách phân phối; tăng cường các chính sách xúc tiến.

Từ khóa: phân tích nhân tố khám phá, quản trị bán hàng, Quốc Khánh, yếu tố ảnh hưởng.

Trích dẫn: Nguyễn Thùy Dung, 2021. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC KHÁNH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 133-142.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất