TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI

2 0 0
Trần Văn Hùng
Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai
Số 2 - 2021 Trang: 149 - 160. Ngày nhận bài: 08/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 23/05/2021
Tóm tắt

Trên cơ sở sử dụng nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh Đồng Nai. Bài viết tiến hành phân tích, đánh giá tình hình công tác huy động vốn tại Agribank - chi nhánh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu cho thấy giai đoạn 2017-2019 Agribank - chi nhánh Đồng Nai đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo, linh hoạt, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, tạo ra nhiều sản phẩm tiền gửi phù hợp với mong muốn của khách hàng và nguồn vốn huy động trong giai đoạn này tăng nhanh theo nhiều hình huy động đa dạng. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì hoạt động huy động vốn vẫn gặp những khó khăn thách thức như cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM; thị phần huy động vốn còn quá nhỏ so với các NHTM khác trên địa bàn; nguồn vốn huy động có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của toàn ngành ngân hàng;  sản phẩm và dịch vụ huy động vốn còn chưa đa dạng phong phú; chế độ chính sách huy động và tính linh hoạt trong giải quyết công việc chưa cao… Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác huy động huy động vốn tại Agribank – chi nhánh Đồng Nai.

Từ khóa: huy động vốn, giải pháp, ngân hàng, tăng cường,

Trích dẫn: Trần Văn Hùng, 2021. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 149-160.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất