TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

7 1 0
Đỗ Thị Tám1 , Lê Minh Thuý1, Phạm Anh Tuấn2, Nguyễn Bá Long2
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 2 - 2021 Trang: 171 - 178. Ngày nhận bài: 26/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 13/04/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quyền của người sử dụng đất ở huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2014 - 2018, tại huyện có 10.511 giao dịch quyền sử dụng đất (QSDĐ). Trong đó thế chấp quyền của người sử dụng đất có số lượng giao dịch cao nhất với 5256 giao dịch. Các giao dịch chủ yếu thực hiện đối với đất ở. Trên 80% các giao dịch đã hoàn tất tất cả các thủ tục hành chính. Thủ tục thực hiện quyền của người sử dụng đất được đánh giá là dễ hiểu và dễ thực hiện; thời gian thực hiện các thủ tục nhanh; việc tìm kiến thông tin và khả năng thực hiện các quy định dễ. Tuy nhiên phí giao dịch còn cao. Để nâng cao hiệu quả thực hiện quyền của người sử dụng đất cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: tăng cường giáo dục và phổ biến pháp luật; đơn giản hóa thủ tục thực hiện quyền sử dụng đất; tăng đầu tư vào cơ sở vật chất; hoàn thiện chính sách thu phí để thực hiện quyền của người sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tổng thể.

Từ khóa: giao dịch quyền sử dụng đất, huyện Thanh Oai, quản lý đất đai, quyền của người sử dụng đất.

Trích dẫn: Đỗ Thị Tám, Lê Minh Thuý, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Bá Long, 2021. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 171-178.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất