TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN CÂY GÕ ĐỎ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) TÁI SINH TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP

15 7 0
Phạm Văn Hường1 , Trần Thị Liên2, Trần Thị Bích Nguyệt3, Kiều Phương Anh1, Nguyễn Thị Hà1, Phạm Thị Luận1
1 Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai
2 Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước
3 Trường Cao đẳng Công nghệ & Nông lâm Nam Bộ
Số 2 - 2021 Trang: 59 - 69. Ngày nhận bài: 16/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 05/04/2021
Tóm tắt

Đối tượng nghiên cứu là cây Gõ đỏ tái sinh ở 3 trạng thái rừng thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại vườn Quốc gia (VQG) Bù Gia Mập. Từ số liệu quan trắc ở 3 trạng thái rừng, 475 ô dạng bản ở trong 70 lỗ trống và 1.080 ODB quanh 9 đám cây mẹ khác nhau để xem xét ảnh hưởng của các yếu tố đến cây Gõ đỏ tái sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: trạng thái rừng có ảnh hưởng đến mật độ cây Gõ đỏ tái sinh, mật độ cây Gõ tái sinh ở rừng giàu > rừng trung bình > rừng nghèo. Cây tái sinh có phẩm chất sinh trưởng tốt chiếm tỷ lệ cao (39,5 – 70,3%) ở cả 3 trạng thái rừng. Cây tái sinh bằng hạt cao hơn so với tái sinh bằng chồi. Lỗ trống có ảnh hưởng đến mật độ cây Gõ đỏ tái sinh, tại vị trí cận trung tâm và mép lỗ trống mật độ Gõ đỏ tái sinh cao hơn ở vị trí trung tâm. Các lỗ trống có diện tích từ 100 – 200m2 thích hợp cho Gõ đỏ tái sinh. Khoảng cách từ đám cây mẹ có ảnh hưởng rõ nét đến số lượng hạt giống và mật độ cây tái sinh, ở khoảng cách là 50m có mật độ cây Gõ tái sinh cao nhất. Gõ đỏ có thể phát tán hạt giống cách xa đám cây mẹ trong khoảng từ 300 - 500m. Cấp chiều cao (Hvn) và đường kính (D1.3) trung bình của cây mẹ có ảnh hưởng đến mật độ cây tái sinh.

Từ khóa: cây tái sinh, Gõ đỏ, nhân tố sinh thái, Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Trích dẫn: Phạm Văn Hường, Trần Thị Liên, Trần Thị Bích Nguyệt, Kiều Phương Anh, Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Luận, 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN CÂY GÕ ĐỎ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) TÁI SINH TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 59-69.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất