TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG THEO NHÓM ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỪNG FSC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

22 4 0
Bùi Thị Vân1 , Lê Thị Khiếu1, Vũ Thị Huyền2
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
Số 1 - 2021 Trang: 73 - 82. Ngày nhận bài: 28/12/2020, Ngày quyết định đăng bài: 08/03/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch quản lý rừng nhằm mục tiêu sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên quỹ đất của các công ty Lâm nghiệp (CTLN) trong Tổng công ty Giấy (Vinapaco) được giao quản lý vào sản xuất kinh doanh rừng bền vững. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu có sự tham gia cùng với tham vấn các đối tác hữu quan, kết hợp với đánh giá thực tế ngoài hiện trường. Để lập kế hoạch quản lý rừng chi tiết các công ty Lâm nghiệp đại diện đầy đủ các hoạt động quản lý rừng. Đồng thời các công ty tiến hành đánh giá hàng năm, giữa hoặc cuối chu kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh rừng để có kết quả chính xác, thiết thực nhằm rút kinh nghiệm, thực hiện các biện pháp cải tiến, điều chỉnh lại kế hoạch để tiến đến quản lý rừng một cách bền vững. Các hoạt động quản lý rừng đều dựa trên cơ sở điều kiện của từng đơn vị quản lý rừng sẽ góp phần đảm bảo lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội nhằm duy trì Chứng chỉ rừng đã được cấp và giúp cho các doanh nghiệp Lâm nghiệp của Việt Nam nói chung, Vinapaco nói riêng từng bước tiếp cận và dần đáp ứng với các tiêu chuẩn tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn của FSC để đạt được mục tiêu quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng.

Từ khóa: FSC, quản lý rừng bền vững, Tổng công ty Giấy, xây dựng lập kế hoạch.

Trích dẫn: Bùi Thị Vân, Lê Thị Khiếu, Vũ Thị Huyền, 2021. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG THEO NHÓM ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỪNG FSC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 73-82.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất