TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

XÁC ĐỊNH CHU KỲ KINH DOANH CÁC LÂM PHẦN RỪNG TRỒNG MỠ (MANGLIETIA CONIFERA) TỐI ƯU VỀ KINH TẾ TẠI TUYÊN QUANG

44 6 0
Lê Đức Thắng1 , Đào Thị Thu Hà2, Phạm Văn Ngân1, Nguyễn Ngọc Quý1, Đinh Thị Ngọc1, Nguyễn Thị Hồng Vân1, Đỗ Quý Mạnh3, Bùi Thế Đồi4
1 Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ
2 Trường Đại học Tân Trào
3 Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
4 Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 1 - 2021 Trang: 52 - 62. Ngày nhận bài: 11/12/2020, Ngày quyết định đăng bài: 09/02/2021
Tóm tắt

Xác định chu kỳ kinh doanh tối ưu cho các lâm phần rừng trồng trên cơ sở tối đa hóa giá trị lợi nhuận thuần từ 1 luân kỳ hay nhiều luân kỳ trồng rừng là vấn đề quan trọng trong kinh tế lâm nghiệp và lâm sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các chỉ tiêu sinh trưởng đường kính, chiều cao cây, tiết diện ngang, thể tích thân cây cá thể và lâm phần luôn tăng theo tuổi lâm phần, nhưng mật độ lại có xu hướng giảm theo tuổi lâm phần, giảm từ 4,9% tổng số cây (tuổi 10 so với tuổi 7) đến 46,8% (tuổi 20 so với tuổi 15). Giá trị ΔM max là 13,80 m3/ha/năm ở tuổi 15, cũng là thời điểm các lâm phần đạt thành thục về số lượng. Tỷ lệ lợi ích - chi phí đạt từ 1,3 lần (chu kỳ 7 năm) đến 4,9 lần (chu kỳ 15 năm). Tỷ lệ hoàn vốn nội tại cao nhất là 48,0% (chu kỳ 13 năm), thấp nhất là 16,4% (chu kỳ 7 năm). Chu kỳ kinh doanh tối ưu đối với các lâm phần rừng trồng Mỡ ở Tuyên Quang là thời điểm ΔM đạt max và mang lại hiệu quả kinh tế lớn nhất là 91.319.200 đồng/ha/chu kỳ (15 năm) và đạt 6.087.950 đồng/ha/năm ở 15 năm, thay vì 10 năm hay 13 năm như hiện nay.

Từ khóa: Chu kỳ kinh doanh, hiệu quả kinh tế, NPV, rừng trồng Mỡ, Tuyên Quang

Trích dẫn: Lê Đức Thắng, Đào Thị Thu Hà, Phạm Văn Ngân, Nguyễn Ngọc Quý, Đinh Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Quý Mạnh, Bùi Thế Đồi, 2021. XÁC ĐỊNH CHU KỲ KINH DOANH CÁC LÂM PHẦN RỪNG TRỒNG MỠ (MANGLIETIA CONIFERA) TỐI ƯU VỀ KINH TẾ TẠI TUYÊN QUANG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 52-62.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất