TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

TIỀM NĂNG THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG KHU VỰC VEN BIỂN TẠI THANH HÓA

15 2 0
Đoàn Thị Hân 1 , Phạm Thị Luyện2
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Số 1 - 2021 Trang: 160 - 170. Ngày nhận bài: 28/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 05/03/2021
Tóm tắt

Rừng có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người và môi trường sinh thái. Nhưng đối với khu vực ven biển, ngoài các giá trị vốn có của rừng, rừng ven biển còn có những giá trị riêng biệt. Chính vì vậy, rừng ven biển cần được bảo về để duy trì và phát triển. Kết quả nghiên cứu cho thấy cán bộ quản lý và người dân địa phương được phỏng vấn đánh giá cao vai trò của rừng ven biển trong việc tạo thu nhập và giảm thiểu lớn thiệt hại khi bão lũ, thiên tai xảy ra. Hiểu các vai trò và lợi ích quan trọng này, nhiều người dân sẵn sàng đóng góp chi phí cho một quỹ ủy thác để bảo vệ rừng ven biển tại nơi họ sinh sống… Từ kết quả khảo sát cán bộ quản lý và người dân, nghiên cứu đã đánh giá tiềm năng thực hiện cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng ven biển... Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện chi trả dịch vụ môi trường ven biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Từ khóa: chi trả dịch vụ môi trường rừng, rừng ven biển, Thanh Hóa, tiềm năng.

Trích dẫn: Đoàn Thị Hân , Phạm Thị Luyện, 2021. TIỀM NĂNG THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG KHU VỰC VEN BIỂN TẠI THANH HÓA. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 160-170.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất