TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH NHÀ LƯỚI TRONG CANH TÁC TÁO CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN

23 2 0
Trần Hoài Nam, Quý Minh Trung, Lê Thị Huệ Trang, Trần Độc Lập, Nguyễn Minh Tôn
Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Số 1 - 2021 Trang: 179 - 186. Ngày nhận bài: 22/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 26/02/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu này đã sử dụng mô hình hồi quy Logit với phương pháp ước lượng MLE nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo của nông hộ. Số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 241 hộ canh tác táo tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xác suất xác suất nông hộ áp dụng mô hình nhà lưới là 81,20% và các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến khả năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo như biến trình độ học vấn, lợi nhuận, nhận thức lợi ích nhà lưới, sự hỗ trợ và hình thức canh tác. Trong đó, biến nhận thức về lợi ích của nhà lưới và trình độ học vấn có ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo của nông hộ tại đây. Để nâng cao khả năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo cần phải nâng cao nhận thức của nông hộ về lợi ích mô hình nhà lưới, khuyến khích xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính, đưa doanh nghiệp cùng tham gia vào mô hình cùng nông hộ.

Từ khóa: canh tác táo, huyện Ninh Phước, mô hình logit, mô hình nhà lưới.

Trích dẫn: Trần Hoài Nam, Quý Minh Trung, Lê Thị Huệ Trang, Trần Độc Lập, Nguyễn Minh Tôn, 2021. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH NHÀ LƯỚI TRONG CANH TÁC TÁO CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 179-186.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất