TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

PHÂN TÍCH ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN PIT1 (POU1F1) CỦA GIỐNG LỢN ĐEN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

22 2 0
Hà Bích Hồng1 , Bùi Văn Thắng1, Nguyễn Thị Vân Anh1, Nguyễn Thị Bích Ngà2, Trần Viết Vinh2, Trần Thảo Vân2, La Văn Công3
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Thảo Vân
3 Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Số 1 - 2021 Trang: 10 - 18. Ngày nhận bài: 14/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 01/02/2021
Tóm tắt

Giống Lợn đen Định Hóa của tỉnh Thái Nguyên là một giống lợn nhỏ, thịt thơm và ngon, đây cũng là giống lợn đặc hữu của tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, vì là giống lợn nhỏ và nuôi thả tự do nên số lượng Lợn đen Định Hóa đang bị suy giảm đáng kể, đặc biệt là những cá thể Lợn đen thuần chủng. Với mục đích quản lý, bảo tồn và phát triển giống Lợn đen đặc hữu này, chúng tôi đã tiến hành phân tích đa hình di truyền gen PIT1 (POU1F1) từ 60 mẫu mô (tai) của 60 cá thể Lợn đen Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy đoạn gen PIT1 được nhân bản thành công ở tất cả các cá thể Lợn đen với kích thước 1745 bp và chúng được đăng ký lên ngân hàng gen quốc tế với mã số MW167783. Ngoài ra, phân tích đa hình gen PIT1 trong quần thể Lợn đen Định Hóa tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp PCR-RFLP chỉ ra gen PIT1-RsaI có 03 kiểu gen chủ yếu. Trong đó, kiểu gen AA chiếm tần số lớn nhất (58%), AB chiếm tần số 35% và BB rất hiếm trong quần thể và chỉ chiếm 6,7%. Tần số alen A là 0,76 và alen B là 0,24. Trong đó, kiểu gen AA cho thấy trọng lượng trung bình của cá thể cao hơn so với kiểu gen AB và BB. Kết quả này bước đầu đánh giá được mức độ đa hình di truyền của gen PIT1 và mối tương quan giữa kiểu gen của gen PIT1 với tính trạng trọng lượng cơ thể. Lợn đen Định Hóa là giống Lợn có tiềm năng cho năng suất và khả năng mở rộng quần thể tốt khi lựa chọn cặp giao phối có kiểu gen phù hợp.

Từ khóa: đa hình di truyền, PIT1, PCR-RFLP, Lợn đen Định Hóa.

Trích dẫn: Hà Bích Hồng, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Bích Ngà, Trần Viết Vinh, Trần Thảo Vân, La Văn Công, 2021. PHÂN TÍCH ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN PIT1 (POU1F1) CỦA GIỐNG LỢN ĐEN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 10-18.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất