TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC NHUỘM HỮU CƠ TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON SỬ DỤNG XÚC TÁC DỊ THỂ MnFe2O4

14 2 0
Lê Khánh Toàn, Đặng Thế Anh
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 1 - 2021 Trang: 123 - 129. Ngày nhận bài: 17/12/2020, Ngày quyết định đăng bài: 08/03/2021
Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khả năng xử lý màu của thuốc nhuộm hữu cơ bằng phương pháp Fenton dị thể sử dụng vật liệu oxit phức hợp MnFe2O4 làm xúc tác. Chất xúc tác được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa ở dạng hidroxit từ muối Mn2+ và Fe3+ trong môi trường kiềm, tiếp tục biến tính thành oxit phức hợp bằng phương pháp nung. Thành phần hóa học và đặc điểm hình thái bề mặt và của vật liệu được đặc trưng bởi phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Nồng độ thuốc nhuộm trong dung dịch trước và sau quá trình xử lí được xác định bằng phương pháp trắc quang. Hiệu quả của quá trình xử lý được khảo sát bằng đối với thuốc nhuộm hoạt tính màu vàng Reactive Yellow 160 phụ thuộc vào các thông số thực nghiệm: hàm lượng xúc tác, nồng độ hydropeoxit, pH, nhiệt độ, thời gian xử lý. Điều kiện tối ưu khảo sát được mở rộng áp dụng cho các thuốc nhuộm trực tiếp và thuốc nhuộm axit khác như: Direct Red 224, Direct Red 239, Direct Blue 199 và Acid Blue 23.Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khả năng xử lý màu của thuốc nhuộm hữu cơ bằng phương pháp Fenton dị thể sử dụng vật liệu oxit phức hợp MnFe2O4 làm xúc tác. Chất xúc tác được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa ở dạng hidroxit từ muối Mn2+ và Fe3+ trong môi trường kiềm, tiếp tục biến tính thành oxit phức hợp bằng phương pháp nung. Thành phần hóa học và đặc điểm hình thái bề mặt và của vật liệu được đặc trưng bởi phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Nồng độ thuốc nhuộm trong dung dịch trước và sau quá trình xử lí được xác định bằng phương pháp trắc quang. Hiệu quả của quá trình xử lý được khảo sát bằng đối với thuốc nhuộm hoạt tính màu vàng Reactive Yellow 160 phụ thuộc vào các thông số thực nghiệm: hàm lượng xúc tác, nồng độ hydropeoxit, pH, nhiệt độ, thời gian xử lý. Điều kiện tối ưu khảo sát được mở rộng áp dụng cho các thuốc nhuộm trực tiếp và thuốc nhuộm axit khác như: Direct Red 224, Direct Red 239, Direct Blue 199 và Acid Blue 23.

Từ khóa: Fenton dị thể, MnFe2O4, thuốc nhuộm hữu cơ, xúc tác.

Trích dẫn: Lê Khánh Toàn, Đặng Thế Anh, 2021. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC NHUỘM HỮU CƠ TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON SỬ DỤNG XÚC TÁC DỊ THỂ MnFe2O4. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 123-129.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất