TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

25 7 0
Phan Thị Thanh Huyền1 , Phạm Thanh Quế2, Vũ Thanh Biển1, Nguyễn Mạnh Tiến3
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
3 UBND xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Số 1 - 2021 Trang: 171 - 178. Ngày nhận bài: 25/11/2020, Ngày quyết định đăng bài: 09/03/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá đất ở. Nghiên cứu thực hiện điều tra 250 đối tượng có giao dịch quyền sử dụng đất và cán bộ, công chức, viên chức địa chính để xác định giá đất ở trên thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở. Trong giai đoạn 2015 - 2019, giá đất ở quy định tại tất cả các tuyến đường nghiên cứu của huyện Lương Tài không có sự biến động, dao động từ 500.000 đồng/m2 đến 7.500.000 đồng/m2 theo các vị trí và tuyến đường. Năm 2019, giá đất ở trên thị trường trung bình cao nhất là 19.000.000 đồng/m2 tại vị trí số 1 của tuyến đường từ trung tâm (ngã 3 Bách hóa) thị trấn Thứa đến hết chợ Thứa và thấp nhất là 1.650.000 đồng/m2 tại vị trí số 4 của tuyến đường từ cầu thôn An Trụ đi xã Cao Đức. Giá đất thị trường và giá đất quy định có sự chênh lệch từ 1,67 - 3,86 lần. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và mô hình hồi quy đa biến, kết quả phân tích hồi quy đã xác định được 25 yếu tố thuộc 6 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn huyện Lương Tài theo thứ tự giảm dần là vị trí, hạ tầng, pháp lý, kinh tế, xã hội và cá biệt với mức độ ảnh hưởng lần lượt là 22,53%; 16,63%; 16,33%; 16,09%; 15,49% và 12,93%.

Từ khóa: Giá đất, huyện Lương Tài, phân tích yếu tố, yếu tố ảnh hưởng

Trích dẫn: Phan Thị Thanh Huyền, Phạm Thanh Quế, Vũ Thanh Biển, Nguyễn Mạnh Tiến, 2021. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 171-178.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất