TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ HIỆN TƯỢNG THẮT CỔ CHAI Ở QUẦN THỂ VÙ HƯƠNG (Cinnamomum balansae Lecomte) TẠI TỈNH PHÚ THỌ BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR

74 17 0
Vũ Đình Duy1 , Bùi Thị Tuyết Xuân2, Nguyễn Văn Sinh2, Phạm Mai Phương1, Tạ Thị Thu Hà3, Nguyễn Viễn4, Lê Văn Quang4
1 Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
2 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3 Trường Đại học Lâm nghiệp
4 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Số 1 - 2021 Trang: 3 - 9. Ngày nhận bài: 18/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 08/02/2021
Tóm tắt

Vù hương (Cinnamomum balansae Lecomte) là loài đặc hữu và đang bị tuyệt chủng ở Việt Nam. Đây là loài có tầm quan trọng về mặt sinh thái và kinh tế. Để bảo tồn loài Vù hương ở Phú Thọ, đa dạng di truyền loài đã được đánh giá trên cơ sở phân tích 10 chỉ thị phân tử microsatellite (SSR) với 52 cá thể trưởng thành từ 4 quần thể ở huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn, Hạ Hòa và Tp. Việt Trì. Tổng số 27 allele đã được ghi nhận cho tất cả locus nghiên cứu. Hàm lượng thông tin đa hình (PIC) cho mỗi cặp mồi đa hình trung bình 0,43 và chỉ ra mức độ đa hình trung bình. Các giá trị đặc điểm của mỗi cặp mồi SSR cũng được xác định: chỉ số khác nhau giữa các cặp mồi (Rp = 2,57), chỉ số khác biệt giữa các cặp cá thể (PD = 0,58) và chỉ số đa dạng trung bình các locus đa hình (MI = 1,08). Kết quả chỉ mức độ đa dạng di truyền loài Vù hương ở tỉnh Phú Thọ cao, số allele hiệu quả cho một locus (Ne = 2,68), hệ số gen dị hợp tử quan sát (Ho = 0,37), gen dị hợp tử kỳ vọng (He = 0,47) và hệ số sinh sản cận noãn dương tính (Fis = 0,16). Không tìm thấy hiện tượng thắt cổ chai ở 4 quần thể Vù hương trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu này đã chỉ ra tầm quan trọng cần phải bảo tồn nguồn gen loài Vù hương ở Phú Thọ.

Từ khóa: Đặc hữu, Bảo tồn, Cinnamomum balansae Lecomte, đa dạng di truyền, microsatellite (SSR), Vù hương

Trích dẫn: Vũ Đình Duy, Bùi Thị Tuyết Xuân, Nguyễn Văn Sinh, Phạm Mai Phương, Tạ Thị Thu Hà, Nguyễn Viễn, Lê Văn Quang, 2021. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ HIỆN TƯỢNG THẮT CỔ CHAI Ở QUẦN THỂ VÙ HƯƠNG (Cinnamomum balansae Lecomte) TẠI TỈNH PHÚ THỌ BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 3-9.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất