TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ ĐA DẠNG THỰC VẬT TẦNG CÂY GỖ RỪNG TRÊN NÚI ĐÁ VÔI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ

27 8 0
Lê Hồng Liên1 , Trần Thị Mai Sen1, Phùng Đình Trung2, Hoàng Thanh Sơn2, Trịnh Bon2, Ninh Việt Khương2, Bùi Thế Đồi1, Triệu Thái Hưng2
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Số 1 - 2021 Trang: 44 - 51. Ngày nhận bài: 03/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 08/03/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định được đặc điểm cấu trúc và đa dạng thực vật của các kiểu rừng trên núi đá vôi tại Vườn quốc gia Cát Bà. Nhóm nghiên cứu đã lập 54 OTC trên 5 kiểu rừng đặc trưng khác nhau để điều tra đặc điểm của tầng cây cao và cây tái sinh, riêng kiểu rừng I.Np1-2 được lập các ô tiêu chuẩn điều tra cho cả khu vực vùng lõi và vùng đệm. Kết quả điều tra, đánh giá cho thấy rằng, ở khu vực vùng lõi, mật độ các quần xã từ 500 - 630 cây/ha, trữ lượng từ 68,23 - 202,38 m3/ha, có từ 14 - 29 loài cây gỗ trong mỗi quần xã, trong đó có từ 5 - 8 loài tham gia vào công thức tổ thành. Ở khu vực vùng đêm, mật độ quần xã từ 220 - 650 cây/ha, trữ lượng từ 9,67 - 71,63 m3/ha, có 7 - 16 loài, trong đó có từ 5 - 8 loài tham gia vào công thức tổ thành mỗi quần xã. Nghiên cứu đã xác định được 104 loài cây gỗ. Chỉ số SI giữa kiểu rừng thứ sinh bị tác động I.Đk1 và I. Np1-1 cao nhất (0,57). Chỉ số Margalef (d1) dao động từ 6,34 - 20,31, chỉ số Menhinik (d2) từ 1,47 - 3,46, chỉ số Simpson từ 0,05 - 0,18, chỉ số Shanon từ 2,56 - 3,85. So sánh các chỉ số này với kết quả nghiên cứu chỉ số Rényi cho thấy các kiểu rừng I.Đk1, I.Np1-1, có độ đa dạng và đồng đều về số lượng cao hơn kiểu rừng I.Np1-2 (vùng lõi), I.Np1-2 (vùng đệm), I.Np2-1 và I.Np2-2. Kiểu rừng I.Đk1 có độ đa dạng và đồng đều cao nhất giữa các loài thực vật.

Từ khóa: đa dạng thực vật, kiểu rừng, quần xã thực vật rừng, rừng trên núi đá vôi, Vườn Quốc gia Cát Bà.

Trích dẫn: Lê Hồng Liên, Trần Thị Mai Sen, Phùng Đình Trung, Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Bon, Ninh Việt Khương, Bùi Thế Đồi, Triệu Thái Hưng, 2021. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ ĐA DẠNG THỰC VẬT TẦNG CÂY GỖ RỪNG TRÊN NÚI ĐÁ VÔI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 44-51.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất