TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

BIẾN DỊ DI TRUYỀN CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY CỦA CÁC GIA ĐÌNH KEO LÁ TRÀM TẠI BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG

30 8 0
Phùng Văn Tỉnh1 , Lê Xuân Trường2, Nguyễn Thanh Tuấn3
1 Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam Bộ
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
3
Số 1 - 2021 Trang: 19 - 25. Ngày nhận bài: 17/12/2020, Ngày quyết định đăng bài: 08/03/2021
Tóm tắt

Để hiểu rõ hơn về biến dị di truyền của các tính trạng sinh trưởng và chất lượng thân cây của Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth), bài báo đã điều tra các cá thể của 168 gia đình thế 2 trồng tại Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương. Các chỉ tiêu chiều cao, đường kính, độ thẳng thân, độ nhỏ cành đã được đo ở tuổi 2 và tuổi 5. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh trưởng và chất lượng thân cây giữa các gia đình có sự sai khác rõ rệt. Hệ số di truyền theo nghĩa hẹp của các chỉ tiêu nghiên cứu ở mức thấp (giá trị từ 0,1 đến 0,4) và có xu hướng tăng từ tuổi 2 đến tuổi 5, nhưng hệ số biến động di truyền lũy tích khá cao từ 4,45% đến 26,42%. Với tỷ lệ chọn lọc khoảng 5% tương ứng với khoảng 8 - 10 gia đình sinh trưởng tốt nhất trong vườn giống thì tăng thu di truyền đạt được 11,26% với chỉ tiêu đường kính, 4,49% với chỉ tiêu chiều cao vút ngọn, 8,49% với chỉ tiêu độ thẳng thân và cao nhất là chỉ tiêu độ nhỏ cành 15,57%. Tóm lại, kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng cải thiện giống Keo lá tràm về sinh trưởng và chất lượng thân cây là hoàn toàn có thể thực hiện được, hơn nữa nghiên cứu đã cung cấp thông tin hữu ích để lựa chọn được các gia đình tốt nhất phục vụ cho công tác nghiên cứu và cải thiện giống Keo lá tràm.Để hiểu rõ hơn về biến dị di truyền của các tính trạng sinh trưởng và chất lượng thân cây của Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth), bài báo đã điều tra các cá thể của 168 gia đình thế 2 trồng tại Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương. Các chỉ tiêu chiều cao, đường kính, độ thẳng thân, độ nhỏ cành đã được đo ở tuổi 2 và tuổi 5. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh trưởng và chất lượng thân cây giữa các gia đình có sự sai khác rõ rệt. Hệ số di truyền theo nghĩa hẹp của các chỉ tiêu nghiên cứu ở mức thấp (giá trị từ 0,1 đến 0,4) và có xu hướng tăng từ tuổi 2 đến tuổi 5, nhưng hệ số biến động di truyền lũy tích khá cao từ 4,45% đến 26,42%. Với tỷ lệ chọn lọc khoảng 5% tương ứng với khoảng 8 - 10 gia đình sinh trưởng tốt nhất trong vườn giống thì tăng thu di truyền đạt được 11,26% với chỉ tiêu đường kính, 4,49% với chỉ tiêu chiều cao vút ngọn, 8,49% với chỉ tiêu độ thẳng thân và cao nhất là chỉ tiêu độ nhỏ cành 15,57%. Tóm lại, kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng cải thiện giống Keo lá tràm về sinh trưởng và chất lượng thân cây là hoàn toàn có thể thực hiện được, hơn nữa nghiên cứu đã cung cấp thông tin hữu ích để lựa chọn được các gia đình tốt nhất phục vụ cho công tác nghiên cứu và cải thiện giống Keo lá tràm.

Từ khóa: chọn lọc, hệ số biến động di truyền lũy tích, hệ số di truyền, tăng thu di truyền.

Trích dẫn: Phùng Văn Tỉnh, Lê Xuân Trường, Nguyễn Thanh Tuấn, 2021. BIẾN DỊ DI TRUYỀN CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY CỦA CÁC GIA ĐÌNH KEO LÁ TRÀM TẠI BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 19-25.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất