TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN XỬ LÝ NHIỆT VÀ ĐỘ ẨM TRE ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT TRE NGỌT (Dendrocalamus latiflorus)

22 4 0
Phạm Lê Hoa, Cao Quốc An, Trần Văn Chứ
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 1 - 2021 Trang: 139 - 148. Ngày nhận bài: 05/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 11/03/2021
Tóm tắt

Biến tính tre bằng phương pháp xử lý nhiệt độ cao trong môi trường chân không với mục đích cải thiện một số tính chất cơ bản cho Tre ngọt  (Dendrocalamus latiflorus).  Nghiên cứu lựa chọn chế độ xử lý nhiệt ở 3 cấp nhiệt độ 140oC, 160oC và 180oC, với 3 cấp thời gian 60 phút, 120 phút và 180 phút và 3 cấp độ ẩm tre 15%, 20% và 25%. Nghiên cứu đã tiến hành xác định các tính chất: khối lượng riêng, độ giãn nở xuyên tâm, độ bền uốn tĩnh, và độ bền nén dọc. Việc  phân tích số liệu sử dụng phần mềm Design-Expert 11.0 để đánh giá sự ảnh hưởng, mối tương quan giữa tham số xử lý đến tính chất tre sau khi xử lý. Kết quả cho thấy: Khối lượng riêng giảm, giãn nở xuyên tâm giảm khi tăng nhiệt độ, thời gian xử lý và giảm độ ẩm tre;  Độ bền uốn và độ bền nén dọc tăng nhẹ khi nhiệt độ và thời gian xử lý tăng, nhưng sẽ giảm khi nhiệt độ vượt mức 160oC, thời gian vượt mức 120 phút và độ ẩm dưới 15%; Nhiệt độ cao (lớn hơn 180oC), thời gian dài ( lớn hơn 180 phút) và độ ẩm tre thấp (dưới 12%) sẽ làm cho độ bền uốn giảm rõ nét; Tham số xử lý nhiệt có ảnh hưởng rõ nét đến tính chất của tre xử lý nhiệt.

Từ khóa: độ bền nén dọc, độ bền uốn, độ giãn nở xuyên tâm, khối lượng riêng, Tre ngọt (Dendrocalamus latiflorus), xử lý nhiệt.

Trích dẫn: Phạm Lê Hoa, Cao Quốc An, Trần Văn Chứ, 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN XỬ LÝ NHIỆT VÀ ĐỘ ẨM TRE ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT TRE NGỌT (Dendrocalamus latiflorus) . Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 139-148.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất