TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY ĐẬU BẮP (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) TRỒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP – PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

25 4 0
Đào Thị Thùy Dương1 , Chu Thị Lựu1, Nguyễn Thị Thuý Giang2
1 Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai
2
Số 1 - 2021 Trang: 26 - 35. Ngày nhận bài: 12/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 08/02/2021
Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của giống đến sinh trưởng, phát triển và năng suất Đậu bắp (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) trồng tại Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai. Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát đặc điểm về sinh trưởng, phát triển, năng suất và đặc tính nông học để chọn ra giống Đậu bắp làm cơ sở khoa học bổ sung cơ cấu giống tại địa phương. Trong nghiên cứu này, thí nghiệm được bố trí trên diện tích 350 m2. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong các giống Đậu bắp thí nghiệm cho thấy: Giống đối chứng Trang Nông đạt 99,8% có tỷ lệ nảy mầm cao nhất, giống tỷ lệ nảy mầm thấp nhất là giống Rồng Xanh đạt 75,5%. Tuy nhiên, giống Đậu bắp Đại Địa là giống có tiềm năng về chiều cao đạt (111,55 cm/cây ở 44 NSG) và số lá (đạt 21,93 ở 44 NSG). Mặt khác, giống Rồng Xanh thời gian phát dục sớm nhất ở giai đoạn 33 NSG và thời gian phát dục muộn nhất là giống Đại Địa 39 NSG. Năng suất thực tế của giống Đậu bắp Đại Địa đạt cao nhất (12,5 tấn/ha), thấp nhất là giống Rồng Xanh (8,13 tấn/ha).

Từ khóa: Đậu bắp, nảy mầm, sinh trưởng, phát triển, năng suất.

Trích dẫn: Đào Thị Thùy Dương, Chu Thị Lựu, Nguyễn Thị Thuý Giang, 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY ĐẬU BẮP (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) TRỒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP – PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 26-35.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất