TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp đăng tải những công trình mới, có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực nghiên cứu Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn chưa từng được công bố.

Bài viết trước khi gửi và trong thời gian chờ đăng ở Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, tác giả không được gửi cho bất kỳ tạp chí hoặc nhà xuất bản nào khác.

Tác giả bài báo hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Mỗi bài gửi đăng có dung lượng không quá 10 trang (kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo), được định dạng trên khổ giấy A4 như sau: Sử dụng Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12; Lề trên 2,3 cm, lề dưới 2,3 cm, lề trái 2,2 cm, lề phải 2 cm; Cách dòng Multiple 1.2.

3. Bài báo khoa học phải bao gồm các nội dung: Tên bài báo tiếng Việt/tiếng Anh, tên tác giả (họ và tên, học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan, Email, số điện thoại); Tóm tắt: khoảng 200 - 300 từ ghi tóm tắt nội dung, phương pháp nghiên cứu và phải phản ánh được đầy đủ kết quả chính của bài viết bằng tiếng Việt/tiếng Anh (Summary); Dưới mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa”, dưới mục tóm tắt tiếng Anh là “Keywords” có 4 - 6 từ hoặc cụm từ;   Đặt vấn đề (nêu tính cấp thiết, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu); Phương pháp nghiên cứu (nêu vắn tắt phương pháp nghiên cứu mà tác giả đã sử dụng để thực hiện); Kết quả nghiên cứu và thảo luận (Phần kết quả có thể mô tả ngắn gọn quá trình thực hiện công tác nghiên cứu); Kết luận; Lời cảm ơn (nếu có); Tài liệu tham khảo.

4. Tài liệu tham khảo chỉ nêu những tài liệu được trích dẫn trong bài và ghi theo quy định như sau:

4.1. Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo: Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành (năm xuất bản). Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo). Nhà xuất bản.

4.2. Đối với các tài liệu là bài báo: Tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí, tập (số): số trang (từ trang - đến trang).

5. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp là loại hình báo in, đã thực hiện quy trình biên tập và tổ chức xuất bản trực tuyến; Để thực hiện quy trình gửi bài, tác nghiệp phản biện và sử dụng cơ sở dữ liệu online các số báo đã phát hành trên hệ thống phần mềm của Tạp chí, đề nghị quý vị truy cập hệ thống theo đường dẫn http://journal.vnuf.edu.vn/ sau đó tiến hành đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để sử dụng.

6. Địa chỉ liên hệ của tòa soạn: Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp - Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.   

Điện thoại: 024 8588 3318;              Website: http://journal.vnuf.edu.vn/

Email: tapchikhcnln@vnuf.edu.vn hoặc tapchikhcnlamnghiep@gmail.com   

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất